Dotacje

Informujemy, że w dniu 13.08.2020r. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE ”REMIX'' REMIGIUSZ KULA zawarło z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pt.:
 
Dotacje na kapitał obrotowy dla P.H.U. REMIX Remigiusz Kula
 
Termin realizacji projektu: od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
Wartość projektu: 85 895,79 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 85 895,79 zł

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE ”REMIX'' REMIGIUSZ KULA
 
Cel projektu 
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia bieżącej płynności finansowej oraz utrzymania bieżącej działalności gospodarczej w związku z trudnościami wynikającymi z oddziaływania pandemii COVID-19.

Planowane efekty 
Otrzymanie przez średnie przedsiębiorstwo dotacji w związku z pandemią COVID-19.
Utrzymanie prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy.